Algemene kluisvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Safelocker Nederland B.V., statutair gevestigd aan de Fedoralaan 9 (2152DE) te Nieuw Vennep en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66278945.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn van 14 dagen, aangevangen op het moment van de totstandkoming van de Huurovereenkomst, waarbinnen de Huurder – die niet handelt voor doeleinden verbandhoudende met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit – gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

1.2 Borg: de waarborgsom die de Huurder verplicht is aan Safelocker te betalen bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst.

1.3 Dag: kalenderdag.

1.4 Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel – e-mail daaronder begrepen – dat de Huurder in staat stelt om informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier dat deze voor latere raadpleging of toekomstig gebruik mogelijk is.

1.5 Herroepingsrecht: het recht van de Huurder om binnen de Bedenktijd de op afstand gesloten Huurovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

1.6 Huurder: iedere (rechts)persoon, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, de aan hem gelieerde vennootschappen of ondernemingen, rechtverkrijgenden en erfgenamen die een Huurovereenkomst aangaat met Safelocker. Onder Huurder wordt ook de Medehuurder verstaan. Slechts twee huurders kunnen een Safeloket huren.

1.7 Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Huurder en Safelocker waarin de Huurder zich verplicht tot het huren van een Safeloket en waarin Safelocker zich verplicht tot het ter beschikking stellen van een Safeloket aan de Huurder, zulks onder de door de Huurder en Safelocker overeengekomen voorwaarden.

1.8 Safeloket: een afsluitbaar loket in een sterk beveiligde ruimte welke geschikt is voor het opslaan van waardevolle zaken.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Safelocker en op elke overeenkomst tussen Safelocker en de Huurder.

2.2 Eventuele door de Huurder gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn voor Safelocker niet verbindend en worden derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Safelocker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2.3 Indien Safelocker schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van één of meer andere (algemene) voorwaarden van de Huurder, zijn deze Algemene Voorwaarden (van Safelocker) hiërarchisch hoger en primair van kracht, en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

2.4 Voordat de Huurovereenkomst tot stand komt zal Safelocker deze Algemene Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar stellen of de Huurder bekend maken waar langs elektronische weg kennis genomen kan worden van deze Algemene Voorwaarden. Voorts zullen deze Algemene Voorwaarden kosteloos aan de Huurder worden toegestuurd, indien hij dit verzoekt.

2.5 Indien Safelocker deze Algemene Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar stelt of de Huurder bekend maakt waar langs elektronische weg kennis genomen kan worden van deze Algemene Voorwaarden, zal dit op zodanige wijze gebeuren dat deze door de Huurder op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 – Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden op de website van Safelocker wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod van Safelocker bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te huren Safeloket. Indien Safelocker gebruik maakt van afbeeldingen, geven deze een goede weergave voor de Huurder om een goede beoordeling van het aanbod te maken. De Huurder kan aan eventuele fouten, verschrijvingen of onjuistheden in een aanbod geen enkel recht ontlenen.

3.3 Ieder aanbod op de website van Safelocker bevat zodanige informatie dat voor de Huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Huurovereenkomst

4.1 De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder het aanbod van Safelocker aanvaardt.

4.2 Indien de Huurder het aanbod op afstand (langs elektronische weg) heeft aanvaard, zal Safelocker onverwijld langs elektronische weg de ontvangen aanvaarding bevestigen.

4.3 Safelocker zal in de bevestigingse-mail en/of bij verzending van de sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken, de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze toesturen dat deze door de Huurder op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager;

  1. a) het bezoekadres van de locatie van Safelocker waar de Huurder met klachten terecht kan;
  2. b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Huurder van het Herroepingsrecht gebruik kan maken;
  3. c) de informatie over eventuele garanties en services na de bestelling of aanvraag tot het huren van het Safeloket;
  4. d) de huurprijs, borg, kosten voor verzending, de wijze van betaling, verzending of uitvoering aan de Huurovereenkomst, met inbegrip van eventuele belastingen;
  5. e) de vereisten voor opzegging van de Huurovereenkomst;
  6. f) een modelformulier dat de Huurder kan gebruiken om binnen de Bedenktijd gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht.

4.4 Indien Safelocker gegronde redenen heeft om te vermoeden dat de Huurder niet aan zijn (betalings)verplichtingen kan of zal voldoen, is Safelocker gerechtigd om gemotiveerd een aanvraag tot het huren van een Safeloket te weigeren of aan de uitvoering van de Huurovereenkomst nadere voorwaarden te verbinden.

4.5 Indien de Huurovereenkomst op afstand (langs elektronische weg) tot stand is gekomen, zal Safelocker passende, technische en organisatorische maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Verder zal Safelocker zorg dragen voor een veilige webomgeving, indien de Huurder de huurprijs via de website van Safelocker zal betalen.

Artikel 5 – Duur, opzegging en verlenging

5.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur van één jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de Huurder de Huurovereenkomst uiterlijk één maand voor het verstrijken van de periode schriftelijk opzegt.

5.2 De Huurovereenkomst in de vorm van een “vakantiecontract” wordt aangegaan voor de bepaalde duur van 3 maanden. Na het verstrijken van deze periode wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar en vervolgens voor onbepaalde tijd, tenzij de Huurder de Huurovereenkomst binnen de daarvoor geldende termijn uiterlijk één maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk opzegt.

5.3 Indien de Huurovereenkomst is verlengd voor onbepaalde duur, heeft de Huurder de mogelijkheid de Huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4 De opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan Safelocker plaats te vinden.

5.5 Indien het Safeloket door een Huurder en een Medehuurder wordt gehuurd kan de Huurovereenkomst uitsluitend gezamenlijk worden opgezegd. Indien slechts één van beide de Huurovereenkomst wenst op te zeggen, kan de Huurovereenkomst worden voortgezet door de overige huurder. Zowel de Huurder als de Medehuurder dienen hier schriftelijk voor te verklaren.

5.6 Safelocker is gerechtigd om de Huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen zonder dat daarbij enige opzeggingstermijn in acht genomen hoeft te worden en zonder enige aansprakelijkheid van Safelocker. Safelocker zal alsdan de reeds betaalde huurprijs – van het nog niet verstreken gedeelte van de termijn, waar de huurprijs voor is betaald – aan de Huurder terugbetalen, tenzij Safelocker nog een bedrag van de Huurder te vorderen heeft.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 De Huurder die niet handelt voor doeleinden verbandhoudende met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit heeft de mogelijkheid de op afstand (langs elektronische weg) gesloten Huurovereenkomst tijdens de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2 Indien de Huurder gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, dient hij dit direct te melden aan Safelocker door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping van Safelocker. Safelocker zal voornoemde melding schriftelijk bevestigen en het modelformulier aan de Huurder verstrekken in de bevestigingse-mail ex artikel 4.2 en 4.3 en/of bij verzending van de sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken.

6.3 Tijdens de Bedenktijd zal de Huurder zorgvuldig omgaan met de reeds aan hem verzonden sleutels, toegangspas en/of de eventuele overige (elektronische) zaken. Indien de Huurder gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, dient hij de aan hem verzonden sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken binnen 14 dagen na aanvang van de melding als bedoeld in het vorige lid, op eigen kosten en conform de instructies van Safelocker terug te zenden aan Safelocker.

6.4 De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht en de retournering van de sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken.

6.5 Na ontvangst van de geretourneerde sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken zal Safelocker binnen 14 dagen de gemaakte kosten van de Huurder (de huurprijs, Borg en verzending, maar niet de retournering) aan de Huurder vergoeden door overschrijving van het bedrag naar de bank- of girorekening van de Huurder. Indien de Huurder heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste verzendmethode, is Safelocker niet verplicht de kosten van deze duurdere verzendmethode te vergoeden.

6.6 Indien de Huurder gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht terwijl het Safeloket door de Huurder reeds binnen de Bedenktijd in gebruik is genomen, heeft Safelocker recht op een vergoeding voor de duur dat de Huurder het Safeloket heeft gebruikt, zulks naar rato van een maandelijkse huurprijs.

Artikel 7 – Huurprijs, Borg en overige kosten

7.1 De verschuldigde huurprijs zal jaarlijks vooraf aan de Huurder worden gefactureerd samen met de overige verschuldigde kosten, waaronder de BTW.

7.2 Safelocker is gerechtigd papieren dan wel elektronische facturen op te stellen en deze te versturen naar het door de Huurder opgegeven (e-mail)adres. De Huurder verklaart bij het aangaan van de Huurovereenkomst e-mail als voldoende en correct middel ter communicatie met Safelocker.

7.3 Safelocker is gerechtigd de genoemde huurprijzen of de reeds overeengekomen huurprijs eenzijdig te wijzigen indien gewijzigde feiten, omstandigheden, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen en dergelijke, daartoe naar het oordeel en inzicht van Safelocker aanleiding toe geven. Safelocker zal de Huurder van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

7.4 De Huurder is bij het sluiten van de Huurovereenkomst een Borg van EUR 89,00 verschuldigd aan Safelocker per gehuurd Safeloket. De Borg zal bij beëindiging van de Huurovereenkomst terug worden betaald aan de Huurder, indien en voor zover de Huurder aan alle verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst heeft voldaan. De Borg kan niet worden aangewend om betalingen te voldoen die volgen uit de Huurovereenkomst.

7.5 Het is voor de Huurder mogelijk een Medehuurder te registreren. In dat geval zal Safelocker een extra bedrag van EUR 1,95 per maand bij de Huurder in rekening brengen.

7.6 Het is mogelijk een bestaande Huurovereenkomst te wijzigen. Hiervoor brengen wij EUR 25,- administratiekosten in rekening bij de huurder, exclusief de nader overeen te komen hogere of lagere huurprijs.

7.7 Indien de bezoektijd van 10 minuten ex artikel 10.2 door de bezoeker veelvuldig wordt overschreden kan Safelocker een bedrag van EUR 5,– in rekening brengen bij de Huurder per overschrijding.

7.8 Indien een nieuwe bezoekerspas moet worden aangemaakt, wegens verlies of anders, zal Safelocker hiervoor een bedrag van EUR 15,= in rekening brengen bij de Huurder.

7.9 Safelocker is te allen tijde gerechtigd tot het wijzigen van de bovengenoemde (huur)prijzen en waarborgsom.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Betaling van een door Safelocker uitgebrachte factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening als vermeld op de factuur. Betaling door de Huurder dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen huurprijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van de Huurder.

8.2 Safelocker behoudt zich het recht van retentie voor op de inhoud van het gehuurde Safeloket tot het moment dat de Huurder al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst is nagekomen.

8.3 De Huurder doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en of opschortingsrechten

8.4 Indien de Huurder niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, heeft Safelocker het recht de Huurovereenkomst met de Huurder geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. In geval van beëindiging of opschorting onder deze bepaling, zal de Huurder volledig aansprakelijk zijn voor de door Safelocker geleden en te lijden schade. Voorts is de Huurder, onverminderd de overige rechten van SafeLocker, maandelijks een rente van drie procent verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het (factuur)bedrag. Safelocker zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere verplichtingen of diensten op te schorten tot het moment waarop het gehele (factuur)bedrag is betaald, dan wel wanneer daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

8.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Safelocker maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Huurder van diens (betalings)verplichtingen, komen voor rekening van de Huurder.

8.6 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de Huurder direct in verzuim vanaf het moment dat de Huurder de Huurovereenkomst niet-nakomt of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting en de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Voor het verzuim is geen ingebrekestelling, aanmaning of aansprakelijkheidsstelling vereist en is de vordering voor Safelocker direct opeisbaar. Dit verzuim wordt ook niet opgeheven indien de Huurder na het verstrijken van de betalingstermijn een laatste betalingsherinnering van Safelocker ontvangt en de Huurder aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

Artikel 9 – Verzending en retournering van zaken

9.1 Indien de Huurovereenkomst langs elektronische weg tot stand komt zullen twee sleutels van het gehuurde Safeloket, eventueel een toegangspas en/of overige (elektronische) zaken naar de Huurder worden toegezonden.

9.2 Indien Safelocker een leveringstermijn of afleveringsdatum aan de Huurder opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als fatale termijn of garantie.

9.3 De wijze van verzending wordt te allen tijde door Safelocker bepaald.

9.4 Safelocker raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat – door welke reden dan ook – wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.

9.5 Als plaats van (af)levering geldt het adres dat de Huurder heeft ingevuld bij het plaatsen van een (online) aanvraag, of het adres dat de Huurder op andere wijze heeft kenbaar gemaakt aan Safelocker.

9.6 De door Safelocker aan de Huurder verzonden en afgeleverde zaken mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Safelocker en onder de door Safelocker te stellen voorwaarden aan Safelocker worden geretourneerd. Deze zullen de Huurder alsdan schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

9.7 Kosten voor retournering komen ten laste van de Huurder, ook in geval van gebruikmaking van het Herroepingsrecht van de Huurder, en met uitzondering van kosten van retournering van zaken waarvan het Safelocker is komen vast te staan dat deze zaken fouten en/of gebreken bezitten waarvoor Safelocker de verantwoordelijkheid draagt.

9.8 Het retourneren van zaken ontslaat de Huurder niet van zijn (betalings)verplichtingen jegens Safelocker.

Artikel 10 – Toegang tot het Safeloket

10.1 De Huurder heeft gedurende de duur van de Huurovereenkomst recht op toegang tot het Safeloket op de door Safelocker aangegeven locatie, dagen en tijden.

10.2 In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, heeft de Huurder het recht om een onbeperkt aantal keer het Safeloket te bezoeken en heeft de Huurder per bezoek 10 minuten toegang tot de (kluis)ruimte waarin het Safeloket zich bevindt.

10.3 Het Safeloket kan slechts door één Huurder individueel worden bezocht. Het tegelijkertijd bezoeken door een Huurder en een Medehuurder of overige derde wordt uitdrukkelijk verboden.

10.4 De (kluis)ruimte wordt beveiligd en heeft een biometrische toegangscontrole. Dit houdt in dat een vingerscan wordt gemaakt van de Huurder alvorens hem toegang tot de (kluis)ruimte wordt verschaft. Ook is de (kluis)ruimte beveiligd door gebruikmaking van camera’s. Safelocker zal de biometrische gegevens en de camerabeelden niet voor ander doel dan voor de beveiliging van de (kluis)ruimte waarin het Safeloket zich bevindt gebruiken.

10.5 Safelocker zal voorafgaand aan het eerste bezoek van de Huurder aan het Safeloket een intakegesprek verzorgen. In dit gesprek zullen de huisregels en de voorwaarden voor het huren en bezoeken van het Safeloket nogmaals worden uitgelegd. De Huurder dient tijdens dit gesprek een geldig legitimatiebewijs, een bewijs van zijn woonadres, de door Safelocker verzonden sleutels, toegangspas en/of overige (elektronische) zaken aan Safelocker te overleggen ter controle en kopie ervan. Op de toegangspas zal een scan van de vingerafdruk van de Huurder worden opgeslagen.

10.6 Safelocker behoudt zich het recht voor om het Safeloket te verplaatsen naar een andere locatie. Indien de locatie waar het Safeloket zich bevindt, wordt verlaten of indien sprake is van verhuizing, dan is Safelocker niet verplicht om het Safeloket op een andere locatie aan te bieden.

10.7 Indien de Huurder enige (betalings)verplichting niet-nakomt, is Safelocker gerechtigd de toegang tot het Safeloket te weigeren, tot het moment dat de Huurder zijn (betalings)verplichting deugdelijk nakomt.

10.8 Indien de Huurder of de Medehuurder overlijdt, geldt voor de toegang tot het Safeloket van de erfgenaam of erfgenamen het bepaalde in artikel 12.7.

Artikel 11 – Geheimhouding en privacy

11.1 De informatie en gegevens die Safelocker en de Huurder ter kennis komen ten gevolge van de Huurovereenkomst of de correspondentie daartoe, omtrent elkaar, elkaars activiteiten en/of over de Safeloketten en alles wat daarmee verband houdt, zullen Safelocker en de Huurder niet verspreiden of aan derden bekendmaken. Partijen verplichten zich in dit verband tot geheimhouding van informatie.

11.2 Safelocker waarborgt de privacy van de Huurder. Safelocker zal de informatie omtrent de Huurder en diens persoonsgegevens – biometrische gegevens en camerabeelden daaronder begrepen – uitsluitend gebruiken ter uitoefening van een doelmatige en beveiligde bedrijfsvoering.

11.3 Safelocker zal biometrische gegevens, camerabeelden en overige persoonsgegevens van de Huurder conform de toepasselijke wet- en regelgeving gebruiken en opslaan.

Artikel 12 – Overige verplichtingen Huurder

12.1 Het is de Huurder verboden, schadelijke, gevaarlijke, ontbrandbare of ontplofbare stoffen in het Safeloket op te slaan. Evenmin is het de Huurder toegestaan om drink- of etenswaren in het Safeloket op te slaan.

12.2 Indien twijfel bestaat omtrent de nakoming van de verplichtingen zoals opgenomen in het vorige lid, dient de Huurder op eerste verzoek van Safelocker de inhoud van het Safeloket te tonen.

12.3 De Huurder verplicht zich zorg te dragen voor een goede bewaring van de sleutels, toegangspas en eventuele overige (elektronische) zaken. Indien de Huurder een sleutel, toegangspas of overige zaak verliest, is de Huurder verplicht om Safelocker hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. De maatregelen die Safelocker dient te nemen als gevolg van hetgeen in voorgaande zin uiteen is gezet, zijn voor rekening van de Huurder, waaronder in ieder geval wordt begrepen, de maak van een nieuwe sleutel of toegangspas.

12.4 Het is de Huurder niet toegestaan het Safeloket onder te verhuren of het Safeloket op andere wijze in gebruik te geven aan een ander, tenzij Safelocker hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

12.5 De Huurder is verplicht het Safeloket voor het verstrijken van de duur, bij beëindiging of ontbinding van de Huurovereenkomst, te ontruimen en de bijbehorende sleutels, toegangspas en eventuele overige (elektronische) zaken aan Safelocker te overhandigen. Indien de Huurder het bepaalde in de voorgaande zin nalaat is Safelocker bevoegd het Safeloket in bijzijn van een notaris te openen, waarna de notaris de inhoud van het Safeloket zal vaststellen. Safelocker zal alsdan de inhoud van het Safeloket zelf of door een ingeschakelde derde in bewaring (laten) nemen, zonder dat Safelocker hier enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor draagt en geheel op risico van de Huurder. Alle kosten in verband met het voorgaande zullen in rekening worden gebracht bij de Huurder.

12.6 In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, en tot zekerheid van de nakoming van diens (betalings)verplichtingen, verplicht de Huurder zich een pandrecht te verlenen aan Safelocker op de opgeslagen zaken in het Safeloket, zo nodig middels een volmacht.

12.7 Indien de Huurder of de Medehuurder overlijdt treedt de erfgenaam of treden de erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overleden huurder. Zowel de overblijvende huurder als de erfgenaam of erfgenamen hebben zelfstandig toegang tot het Safeloket. Safelocker kan een verklaring van erfrecht verlangen alvorens de toegang wordt verschaft aan de erfgenaam of erfgenamen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Indien Safelocker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

13.2 Indien Safelocker aansprakelijk is voor schade aan of het verlies van de inhoud van het Safeloket, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Safelocker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, welk bedrag gemaximeerd is op EUR 25.000, te vermeerderen met het eigen risico. Dit bedrag kan in overleg met de verzekeraar, de Huurder en Safelocker worden verhoogd onder nader te stellen voorwaarden.

13.3 Indien Safelocker aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is ook die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Safelocker in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico.

13.4 Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Safelocker beperkt tot maximaal de overeengekomen Huurprijs of het factuurbedrag dat Safelocker in rekening heeft gebracht bij de Huurder.

13.5 Safelocker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, of welke andere schade dan ook als gevolg van enige overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van Safelocker.

13.6 Safelocker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Safelocker is uitgegaan van de door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

13.7 De Huurder draagt de bewijslast van feiten en omstandigheden indien hij Safelocker aansprakelijk stelt. Bijvoorbeeld bij vermissing, diefstal of beschadiging van de inhoud van het Safeloket. De Huurder dient gemotiveerd aan te tonen dat hetgeen wordt vermist, gestolen of beschadigd is, ook daadwerkelijk in het Safeloket was opgeslagen ten tijde van de vermissing, diefstal, beschadiging of overige omstandigheid als gevolg waarvan de Huurder Safelocker aansprakelijk heeft gesteld. Ook draagt de Huurder de bewijslast van de waarde of waardevermindering van de inhoud van het Safeloket.

13.8 De mogelijkheid tot het instellen van een vordering vervalt van rechtswege na zes maanden na het tijdstip waarop de vermissing, diefstal, beschadiging of overige omstandigheid is ingetreden of heeft plaats gevonden.

13.9 Indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14, is iedere aansprakelijkheid van Safelocker uitgesloten, waaronder begrepen een verplichting tot schadevergoeding.

13.10 Eventueel aangesproken werknemers van Safelocker kunnen op het bepaalde in dit artikel een beroep doen, als waren zij partij bij de Huurovereenkomst tussen Safelocker en de Huurder.

13.11 Aan de zijde van de Huurder zijn zowel de Huurder als de Medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de Huurovereenkomst.

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding en overmacht

14.1 Indien de Huurder op enige wijze jegens Safelocker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of – vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming, vereniging, stichting, of andere entiteit van de Huurder, is Safelocker, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling, aanmaning of aansprakelijkheidsstelling of rechterlijke tussenkomst;

– de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten totdat de betaling van al hetgeen de Huurder aan Safelocker verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of,

– al zijn eigen eventuele (betalings)verplichtingen op te schorten; en/of,

– elke overeenkomst met de Huurder geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de plicht van de Huurder tot betaling voor de reeds geleverde diensten en onverminderd de andere rechten van Safelocker, waaronder die op schadevergoeding.

14.2 In geval van verhindering aan de zijde van Safelocker tot uitvoering van de Huurovereenkomst ten gevolge van overmacht, is Safelocker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten dan wel de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

14.3 Van overmacht is sprake in geval elke van de wil van Safelocker onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de Huurovereenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van Safelocker of de door Safelocker ingeschakelde derde(n) tijdens de Huurovereenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15.1 Safelocker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor ter zake van de door hem geleverde diensten, uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, foto’s, programmatuur, beschrijvingen, modellen en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie. Voornoemde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Safelocker.

15.2 De Huurder staat ervoor in dat het in het vorige lid bepaalde, behoudends voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de Huurovereenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Safelocker wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

15.3 De inhoud van de website van Safelocker, waaronder doch niet uitsluitend; de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Safelocker en worden beschermd door (intellectuele) auteursrechten en (industriële) eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Safelocker.

Artikel 16 – Zekerheid, overdracht rechten en verplichtingen

16.1 Indien er voor Safelocker aanleiding bestaat om te vermoeden dat de Huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst niet zal kunnen nakomen, is de Huurder verplicht om op eerste verzoek van Safelocker genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen, op een door Safelocker bepaalde en ingerichte wijze.

16.2 De Huurder mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit de Huurovereenkomst met Safelocker voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Safelocker.

Artikel 17 – Teruggave bescheiden, (elektronische) zaken e.d.

17.1 Alle door Safelocker geleverde zaken aan de Huurder, waaronder begrepen (niet-limitatief) de sleutels, toegangspas, ontwerpen, begrotingen, brochures, boeken, foto’s, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden, films, demo’s, e.d., blijven te allen tijde eigendom van Safelocker en dienen op eerste verzoek van Safelocker aan Safelocker te worden teruggegeven voor het verstrijken of bij beëindiging van de Huurovereenkomst.

17.2 De door Safelocker ter beschikking gestelde (elektronische) zaken ten behoeve van de uitvoering van de Huurovereenkomst dient de Huurder als goed huisvader te gebruiken en mag door de Huurder uitsluitend voor het overeengekomen doel worden gebruikt. De schade die voortvloeit uit het gebruik van deze (elektronische) zaken komen voor rekening en risico van de Huurder.

Artikel 18 – Teruggave en opzegging bij faillissement van Verhuurder

18.1 Indien Verhuurder op enig moment in staat van faillissement wordt verklaard, is en blijft de inhoud van het safeloket onder alle omstandigheden eigendom van Huurder en heeft Huurder onbelemmerd toegang tot zijn Safeloket, zolang de huurpenningen worden/zijn betaald.

18.2 Huurder mag de huurovereenkomst binnen 3 maanden na faillissementsverklaring zonder opzegtermijn opzeggen, onder de terugbetalingsplicht door Verhuurder van de niet genoten resterende huurtermijn(en) en waarborgsom na inlevering van de onder artikel 17 genoemde bescheiden.

18.3 In geval van faillissement zal Verhuurder geen beroep doen op haar retentierecht

Artikel 19 – Klachtenregeling

19.1 Indien de Huurder een klacht heeft over de (geleverde) diensten van Safelocker dient de Huurder deze schriftelijk aan Safelocker te melden. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Safelocker zo adequaat en passend mogelijk hierop kan reageren.

19.2 Indien Safelocker de klacht gegrond acht, zal Safelocker de diensten (alsnog) verrichten zoals overeengekomen met de Huurder of een andere passende oplossing overeenkomen met de Huurder.

19.3 Het recht als genoemd in lid 1 vervalt indien de Huurder niet tijdens de Huurovereenkomst met Safelocker en binnen 5 dagen na het ontstaan van de klacht, Safelocker op de hoogte heeft gesteld. Niet tegenstaande het voorgaande zal Safelocker in geen geval bezwaren of klachten accepteren die worden gemaakt na het verstrijken van de Huurovereenkomst.

19.4 Een klacht omtrent een factuur van Safelocker dient tevens schriftelijk gemeld te worden aan Safelocker binnen 14 dagen na factuurdatum.

19.5 Het indienen van een klacht ontslaat de Huurder niet van zijn (betalings)verplichting(en) jegens Safelocker.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Safelocker en de Huurder, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank van Midden-Nederland bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Huurovereenkomst tussen Safelocker en de Huurder alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Algemene Voorwaarden, en ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

20.3 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt ook indien de Huurder gevestigd of woonachtig is buiten Nederland.

Artikel 21 – Slotbepalingen

21.1 Indien een conflict ontstaat tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling van ervan, prevaleert de Nederlandse versie.

21.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de bepalingen in de gesloten (of de te sluiten) Huurovereenkomst met de Huurder. Partijen zullen alsdan zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past binnen de ratio, strekking en het doel van de Huurovereenkomst, de nietige of vernietigde bepaling en deze Algemene Voorwaarden.

21.3 Indien een situatie zich voordoet die niet in de Huurovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden opgelost naar doel, strekking en ratio van deze Algemene Voorwaarden.

21.4 Indien Safelocker niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt of hanteert, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet van toepassing zijn of blijven, of dat Safelocker in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen of hanteren.

21.5 Indien een geschil of een verschil van mening ontstaat omtrent de Huurovereenkomst of (uitleg van) deze Algemene Voorwaarden zullen de Huurder en Safelocker zich tot het uiterste inspannen om een oplossing in der minne te treffen, alvorens zij, of één van hen, zich tot de rechtbank wendt of wenden.

Artikel 22- Depot

22.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 66278945.

Bekijk kluisaanbod